Gå videre til innhold
Forslag til utredningsprogram oversendt Olje- og energidepartementet

Nyhet -

Forslag til utredningsprogram oversendt Olje- og energidepartementet

Som en oppfølging av Olje- og energidepartementets varsel 13. desember i fjor om videre saksbehandling etter Høyesteretts dom i Fosen-saken, har Fosen Vind levert et forslag til utredningsprogram og fremdriftsplan til departementet.

Forslaget til utredningsprogram omfatter en oppdatering av både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, samt en utredning av nye avbøtende tiltak innenfor og utenfor vindparkområdet.

Fosen Vind har vært i dialog med reindriften om programmet og mulige tiltak, og vil fortsette dialogen med reineierne for å finne løsninger som ivaretar hensynet til reineiernes kulturutøvelse og driften på Fosen.

I sitt varsel skisserte departementet en prosess som tar sikte på å utrede mulige avbøtende tiltak som på sikt kan sikre næringsgrunnlaget og reindriftens rettigheter. Departementet vil vurdere hvilke endringer i konsesjonene som er nødvendige for å sikre reindriftens folkerettslige vern. Som et forberedende skritt ønsket departementet at et faglig grunnlag utarbeides før videre beslutninger i saken treffes, og Fosen Vinds forslag til utredningsprogram vil bidra til dette arbeidet.


Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572