Gå videre til innhold
​Fosen Vind ferdig bygget – dekker kraftbehovet til industrien i Trøndelag

Pressemelding -

​Fosen Vind ferdig bygget – dekker kraftbehovet til industrien i Trøndelag

Fosen Vind har med Statkraft som ansvarlig for utbyggingen ferdigstilt seks vindparker i Trøndelag innenfor budsjett. Etter en byggeperiode på nesten fem år leverer alle 277 turbiner nå fornybar kraft på nettet.

Adkomstveien til den første vindparken i daværende Roan kommune ble påbegynt vinteren 2016, den siste turbinen i Geitfjellet vindpark på sørsiden av Trondheimsfjorden ble montert 16. august i fjor. Etter mer enn 2,3 millioner nedlagte arbeidstimer leverer alle turbinene nå fornybar strøm på kraftnettet, med en årlig produksjon som dekker dagens industriforbruk i hele Trøndelag.

- En hjertelig gratulasjon både til utbyggerne, entreprenørene, kommunene og alle strømbrukere i Trøndelag er på sin plass. Vindkraftutbyggingen på Fosen er den største industrielle investeringen i trøndersk historie og vil levere nødvendig klimavennlig energi og inntekter til storsamfunn og lokalsamfunn i minst en generasjon fremover, Tord Lien - Regiondirektør NHO Trøndelag

Mange lokale bedrifter har funnet arbeid og muligheter i Fosen-utbyggingen. Norske leverandører har fått oppdrag til en samlet verdi av nærmere tre milliarder kroner. Spesielt har lokale entreprenører og byggefirmaer delt på et stort stykke av den kaken.

Vindkraft legger beslag på betydelige arealer i en kommune. Et tidlig og tett samarbeid med vertskommunene har derfor vært en forutsetning for å gjennomføre denne utbyggingen. Dialog gir mulighet for løsninger som kommer flere parter til gode. Rassikring og utbedring av veier, ny infrastruktur og forsterket 4G-nett er noen som kan nevnes. Med nesten 70 millioner kroner i eiendomsskatt er det også flere kommunebudsjetter som får en betydelig påpluss på inntektssiden. Ny kraftproduksjon gir også lokale arbeidsplasser og ringvirkninger for en rekke servicebedrifter.

I tillegg har mer enn 250 grunneiere gjennom utbyggingen fått tilskudd og sikret inntekt fra bruk av egen eiendom til å produsere fornybar kraft som kan bidra til å erstatte bruk av fossile energikilder.

- Åfjord kommune hadde mange år på å forberede seg på å komme i posisjon for størst mulig lokal- og regional verdiskaping i både utbyggings- og driftsperiode av vindkraftutbyggingen. Dette arbeidet har vært og er basert på profesjonelt næringsutviklingsarbeid lokalt, tett samarbeid med utbygger og ikke minst samarbeid mellom kommunen og privat næringsliv. Dette har resultert i at vi har nådd vårt «hårete» mål om 20% lokal verdiskaping av den totale investeringen av vindkraftutbyggingen. Foruten kontraktsverdien for lokalt næringsliv, må de fantastiske infrastrukturtiltakene innen vei, kai og tilrettelegging for samfunnsutvikling i kommunen nevnes. Disse prosjektene har og vil ha stor betydning for kommunen og regionens utvikling i uoverskuelig fremtid. 40 årsverk, betydelig kjøp av fremtidige tjenester og ikke minst Fornybarsenteret er selvsagt også av stor betydning. Sistnevnte, Fornybarsenteret, ser vi på som en katalysator for videre vekst. Solide leietakere innen fornybar energi er samlet og gir grunnlag for videre utvikling av et kompetansesenter innen grunnutdanning og videreutdanning, ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern.

- Utbygginga av vindparken har gått etter planen og den er et viktig bidrag for å erstatte fossil energi til fornybar energi, for dermed å nå målsettingen om et nullutslippssamfunn. I tillegg til produksjon av fornybar energi bidrar Fosen Vind med arbeidsplasser, skatteinntekter, bidrag til trafikksikkerhet og tilskudd til frivillig sektor. Fosen Vind har også gitt et hyggelig tilskudd til Orkland kommune sitt nye Newtonrom. Newtonrommet er en satsing som skal medvirke til å sikre interessen for realfag og bidra til kompetanse innenfor dette viktige fagområdet. Jeg er sikker på at Geitfjellet vindpark er et godt bidrag til verdiskapning og næringsutvikling i næringskommunen Orkland. Jeg takker Fosen Vind for et godt samarbeid i forbindelse med etablering og utbygging av Geitfjellet vindpark, ordfører i Orkland Oddbjørn Bang.

Fosen-utbyggingen har vært et stort og komplekst prosjekt:

  • Mer enn 2,3 millioner arbeidstimer
  • 277 turbiner i seks vindparker og 5 kommuner med 256 grunneiere
  • 1057 MW installert effekt og 3,6 TWh årlig produksjon. Kraft nok til 180.000 husstander – eller hele industrien i Trøndelag
  • Et totalt budsjett på ca. 11 milliarder kroner
  • Eiendomsskatt til vertskommunene på nærmere 70 millioner kroner årlig
  • Over 2,5 milliarder kroner i lokale/regionale leveranser
  • Bygging av vindkraft er en betydelig logistikkoperasjon. Turbinene monteres vår og sommer. Gjennom tre sesonger er det blitt gjennomført mer enn 2500 spesialtransporter med lengde opp til 70 meter fra tre forskjellige havner.
  • På det meste har det vært 600 arbeidere i sving samtidig. Det siste året under strenge smittevernordninger, med karantene og tilpassede arbeidsrutiner for å unngå smitte i et tett samarbeid med vertskommunene.
  • Brakkehotellet som ble bygget for anledningen i Åfjord har i tre montasjesesonger servert nesten 400.000 måltider til sultne arbeidere og levert mer enn 120.000 overnattingsdøgn.
  • Ifølge NVE, bidrar Fosen-utbyggingen til reduksjon av klimagassutslipp i Europa på 1,8 millioner tonn årlig

Emner


Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572