Gå videre til innhold
Olje- og energiminister Terja Aasland, Mats Ruland, leder for Sør-Fosen sijte Leif Arne Jåma og Tom Kristian Larsen daglig leder i Fosen Vind DA
Olje- og energiminister Terja Aasland, Mats Ruland, leder for Sør-Fosen sijte Leif Arne Jåma og Tom Kristian Larsen daglig leder i Fosen Vind DA

Nyhet -

Enighet mellom partene i Fosen-saken om Storheia

Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har inngått en avtale med bidrag fra staten som sikrer videreføring av både reindrift og vindkraft på Sør-Fosen. Partene er enige om at menneskerettighetsbruddet med dette opphører.

Avtalen innebærer en anerkjennelse av den langvarige og vanskelige situasjonen reindriften har stått i siden planene om vindkraftverk på Storheia først ble introdusert, samtidig som den gir langsiktig forutsigbarhet. Staten forplikter seg til å gjennomføre en prosess som skal gi Sør-Fosen sijte et tilleggsareal utenfor Fosen frem til 2045. Sijten gis også en medbestemmelsesrett for hva som skal skje med vindkraften på Storheia etter at konsesjonstiden går ut.

Avtalen gir i tillegg Sør-Fosen sijte en betydelig økonomisk kompensasjon på 7 millioner kroner i året i hele konsesjonsperioden, som resultat av en totalvurdering av sakens historie og spesielle karakter. Kompensasjonen vil dekke driftsmessige ulemper på Fosen som følge av vindkraftetableringen, tiltak som kan sikre at Sør-Fosen sijte kan ta i bruk et areal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt, og andre tiltak for å fremme samisk reindrift og kulturutøvelse i et generasjonsperspektiv.

– Det er godt å få en avslutning på en årelang og uforutsigbar situasjon. Avtalen gir forutsigbarhet og sikrer reindrifta på Sør-Fosen i generasjoner. Gjennom avtalen er vi sikret tilleggsareal og vetorett på videre vindkraft etter endt konsesjonstid. Vi ser fram til positive utfordringer og arbeide for at vi får en god samisk reindrift. Nå er det opp til politikerne å sørge for at dette ikke skjer igjen. Vi har satt stor pris på den støtten vi har fått gjennom aksjonene, og engasjementet fra det norske folk, og særlig fra det samiske samfunn, sier Leif Arne Jåma som er leder i Sør-Fosen sijte.

– Fosen-saken har vært krevende for alle parter og det er ikke tvil om at saken har vært aller mest belastende for de familiene som driver med reindrift på Fosen. De har måttet leve med denne konfliktsaken i mange år. Jeg er derfor glad for at partene og staten gjennom meklingsprosessen har kommet fram til en omforent, god og framtidsretta løsning. Mitt håp er med dette at også nye generasjoner kan se muligheten for å videreføre reindrifta på Fosen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Høyesterett fastslo i 2021 at konsesjonsvedtaket for Storheia vindkraftverk utgjorde et brudd på menneskerettighetene til reindriftseierne i Sør-Fosen sijte, da det ikke inneholdt tilstrekkelige avbøtende tiltak.

- Fosen Vind har stor respekt for at Sør-Fosen sijte har stått i en svært vanskelig situasjon over lang tid, og at prosessen har vært krevende og utmattende. Vi er derfor glade for at vi sammen med Sør-Fosen sijte og staten, og med god hjelp av meklerteamet, nå har kommet til en avtale som ivaretar reineiernes rettigheter. Avtalen gir sijten en sikkerhet for videre drift, også for fremtidige generasjoner, sier daglig leder Tom Kristian Larsen i Fosen Vind.

Avtalen stadfester at en eventuell forlengelse av konsesjonen til Storheia vindkraftverk ut over 2045 ikke kan skje uten samtykke fra Sør-Fosen sijte.


Summen av de tiltak og kompensasjon partene er enige om og tilleggsareal staten vil skaffe til disposisjon medfører at krenkelsen etter art. 27. opphører og sikrer at Fosen Vind kan drifte Storheia vindkraftverk i henhold til gjeldende konsesjon

Pressemelding far Olje- og energidepartementet

Du finner link til avtalen nederst i saken.


Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572